Hóa đơn điện tử

Quý khách vui lòng nhập mã số Hợp đồng và email nhận hóa đơn để tải về HĐ điện tử tương ứng.
(Hệ thống chỉ gửi hóa đơn nếu Hợp đồng ở trạng thái hoàn tất nghiệm thu)

Mã số hợp đồng

Email nhận hóa đơn

Tải về