Tổng hợp các lệnh hay sử dụng trên VPS Linux

Làm việc trên VPS Linux bạn sẽ thường xuyên sử dụng các dòng lệnh để thao tác với sever, tệp tin hoặc thực hiện các câu lệnh start – stop.

Bài viết này, ScapBot sẽ tổng hợp các lệnh hay sử dụng nhất

Nhóm lệnh quản lý LEMP

nginx -t

Kiểm tra cấu hình Nginx có vấn đề gì không. Sau khi chạy lệnh thấy xuất hiện chữ: successful là ok.

service nginx restart

Lệnh khởi động lại Nginx

service nginx stop

Lệnh tạm dừng Nginx

service nginx start

Lệnh khởi động Nginx

OptionDescriptionExamples
startStart the Nginx web serversudo systemctl start nginx
sudo service nginx start
stopStop the Nginx on Linuxsudo systemctl stop nginx
sudo service nginx stop
restartStops and then starts the Nginx web server servicesudo systemctl restart nginx
sudo service nginx restart
reloadGracefully restarts the Nginx service after config changessudo systemctl reload nginx
sudo service nginx reload
statusGet the service or server status in Linuxsudo systemctl status nginx
sudo service nginx status

Nhóm lệnh kiểm soát sever

top

Lệnh này sẽ hiển thị thông số hoạt động các tài nguyên trên sever như Ram, Swap…thường sử dụng để kiểm soát việc tấn công DDoS.

Để thoát khỏi bảng dữ liệu bạn bấm phím: q

Nhóm lệnh thao tác cơ bản

clear

Lệnh trên sẽ giúp làm sạch màn hình quản trị qua các dòng lệnh

cd /thu_muc

Lệnh này có tác dụng truy cập vào một thư mục với đường dẫn cụ thể

ls

Lệnh này liệt kê tất cả các tệp ở thư mục hiện thời

wget duong_dan

Nếu bạn cần download một tệp từ một máy chủ khác thì sẽ cần dùng đến lệnh wget

Lưu ý: khi sử dụng wget bạn sẽ thường phải phân quyền lại thư mục

tar cvf tenfile.tar.gz *

Lệnh này sẽ nén tất cả các file và thư mục bên trong thư mục hiện tại vào một tệp với tên: tenfile

tar -xvf duong_dan_tep_can_giai_nen

Với một tệp có đuôi .tar.gz bạn sẽ cần dùng lệnh trên để giải nén tệp đó.

Nếu tệp cần giải nén ở thư mục hiện tại thì bạn chỉ cần đường dẫn bằng chính tên tệp cần giải nén là được.

rm ten_tep_tin

Lênh trên sẽ giúp bạn xóa một tệp tin. Một số hệ điều hành Linux sẽ yêu cầu xác nhận việc xóa, khi đó bạn chỉ cần gõ yenter là xong.

mkdir -p duong_dan_thu_muc

Nếu nhu cầu của bạn là tạo một thư mục mới thì lệnh mkdir sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

rmdir ten_thu_muc

Dùng lệnh trên khi bạn muốn xóa thư mục rỗng. Tức bên trong thư mục không có tệp tin hay thư mục nào khác.

rm -rf ten_thu_muc

Lệnh này sẽ xóa một thư mục cho dù bên trong thư mục đó có chứa nhiều tệp hay thư mục khác.

mv ten_tep duong_dan_moi

Nếu bạn cần di chuyển một tệp đến một vị trí khác trên máy chủ thì lệnh mv sẽ rất hữu hiệu.

mv ten_file_cu ten_file_moi

Bên cạnh đó, mv cũng giúp bạn tạo một file tương tự.

Nhóm lệnh editor

Thường sử dụng nhất đó chính là lệnh nano

nano ten_file

Để truy cập, đọc và chỉnh sửa một file nào đó bạn sử dụng lệnh bên trên

Khi đã vào được phần quản lý file bằng nano, bạn sử dụng phím mũi tên để di chuyển đến các vị trí cần thao tác.

  • Muốn lưu file bạn bấm tổ hợp phím: Ctrl + O rồi Enter
  • Muốn thoát file bạn bấm tổ hợp phím: Ctrl + X
  • Muốn chọn nhiều dòng bạn bấm tổ hợp phím: Ctrl + 6
  • Muốn xóa các dòng đã chọn bấm tổ hợp phím: Ctrl + K

Giúp Bạn Làm Marketing Và Kinh Doanh Tốt Hơn

Đăng ký ngay hôm nay để nhận những nội dung đầy giá trị trong hộp thư đến của bạn.

Hoàn toàn miễn phí. Cam kết không spam. Bảo mật thông tin vĩnh viễn.